The Danube bicycle track

The Danube
The river that units Europe

EDITION 2009


Discover the shores of the Danube in Serbia.

Danube Regional Development Project

Eko safari

A u Apatinu možemo i u safari!

Još nedovoljno razvijena grana turističke ponude ovog kraja svakako je posmatranje ptica i eko safari koji u svetu već zauzimaju značajne kapacitete turističke ponude. Ali to je i prednost ovog područja. Nedovoljno istraženo područje svakako da je interesantno ne samo za naučnike već i za sve ljubitelje prirode.

Sem bogatsta raznim vrstama divljači, riba i ptica, ovo područje je interesantno i za ljubitelje leptirova i drugih insekata, rakova, školjki, cveća i drugih retkih biljnih i životinjskih vrsta.

Ovo podrucje je naseljeno
sa preko 280 vrsta ptica što
zavičajnih tako i selica
sa preko 20 000 primeraka.
Ovo podrucje je naseljeno sa preko 280 vrsta ptica što zavičajnih tako i selica sa preko 20 000 primeraka. Da se radi o veoma kvalitetnim staništima pokazuje i podatak da orao belorepan i crna roda ovde gnezde na više mesta. Posebno su retka gnezda divljih gusaka kao i kolonije čaplji, kormorana, pataka, galebova i čigri. Sve ovo govori da su još uvek mnogobrojni rukavci, močvare i bare dovoljno bogate ribom i hranom kojom se ove ptice hrane. Svakako da i obilje divljači, zaštićene vrste sisara kao na primer vidra, divlja mačka i nekoliko vrsta slepih miševa, svakako privlačni za istraživače flore i faune ovog rezervata. Posebno treba naglasiti i biljne vrste kao što su retka močvarna slatina, beli i žuti lokvanji, vodena paprat azola, orašak, sibirska perunika i Laksmanijev rogoz.

Tu su i bogate autohtone šume vrba, belih i crnih topola pa i hrastovi lužnjaci koji čine prašumu koju je mimoišla besomučna seča i podmlađivanje. O tome svedoče i stare topole koje dostižu i do 40 metara ili crne topole sa obimom i do 10 metara.